Struktury gramatyczne w jęz. angielskim

Powyższy moduł skierowany jest do grona odbiorców, którzy pragną usystematyzować wiedzę z zakresu struktur używanych w zdaniu w języku angielskim.

Uczestnictwo w zajęciach pozwoli na nabycie umiejętności poprawnego użycia reguł gramatycznych w budowaniu poprawnych zdań, tym samym podniesie kwalifikacje zawodowe słuchacza.

Moduł odbywa się na trzech poziomach zaawansowania według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

1.      Beginner – poziom podstawowy (A1-A2)

Imperatives

Wh-questions

Tag questions

Basic modal verbs

Countable and Uncountable Nouns

Prepositions of places and movements

Prounouns

Possession

 

2.      Intermediate – poziom  średniozaawansowany (B1-B2)

Passive Voice

Reported Speech

Conditionals

Wishes

Modal verbs

 

3.      Advanced – poziom zaawansowany (C1-C2)

Passive Voice

Reported Speech & Reported Verbs

Conditionals

Unreal time and subjunctives

Wishes

Modal Verbs

Gerund and Infinitive

Comments are closed.